ReadyPlanet.com
dot dot
บริเวณร้าน article

  

บรรยากาศบริเวณร้าน ทั้งสองด้านของร้านล้อมรอบไปด้วยสวน ทำให้ร่มรื่น เย็นสบาย ลูกค้าสามารถชื่นชมบรรยากาศนี้ได้ จากการนั่งทานในร้าน
บรรยากาศร้าน

ภายในร้าน article
ภายนอกร้าน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.